ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บริเวณพื้นที่วัดท้ายเมือง

วันที่ 1 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม บริเวณพื้นที่วัดท้ายเมือง ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 912,000 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังจังหวัดราชบุรี ผ่านทางอีเมล์ ratchaburi@dpt.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://pvnewd.dpt.go.th/ratchaburiและwww.gprocurement.go.th ในวันที่ 1 เมษายน 2562


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี