ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีขอความร่วมมือรณรงค์วันรวมใจต้านภัยเอดส์ (1 ธันวาคม 2554)

วันที่ 1 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 83 คน)
 
          นายสุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ขอความร่วมมือหน่วยงานภายใต้คณะกรรมการเอดส์/โรงพยาบาล/สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันรวมใจต้านภัยเอดส์ โดยรูปแบบและวิธีการดำเนินกิจกรรมให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ในเรื่องขยอง การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย เนื่องจากปัจจุบัน กลุ่มเยาวชนชายหญิง และกลุ่มประชากรอื่น ๆ มีเพศสัมพันธ์แบบฉาบฉวยกันมากขึ้นการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ จึงเป็นวิธีการที่ดี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ การเข้าถึงถุงยางอนามัยที่มีคุณภาพและราคาถูก ปัจจุบันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีมีการดำเนินงานเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงถุงยางอนามัยที่มีคุณภาพและราคาถูก โดยการติดตั้งตู้ถุงยางอนามัยหยอดเหรียญ การเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์ทั้งในผู้ที่ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์/และยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกผู้ป่วยสามารถติดต่อขอรับยาได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง ผู้ป่วยเอดส์ สามารถติดต่อขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพได้ที่องค์กรปกครองท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ ณ ภูมิลำเนาตนเอง หรือติดต่อขอรับเงินทุนประกอบอาชีพ ณ ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี