ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุมแบบ 101ล/27(พิเศษ)ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 4 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

            โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร – หอประชุมแบบ 101ล/27(พิเศษ)ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ราคากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 12,100,000.00 บาท(สิบสองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคาและสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://sites.google.com/sesao.go.th/bangpaeschool๑ หรือwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3238 1186 ในวันและเวลาราชการ

            หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขตของงานโปรดสอบถามมายังโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ผ่านทางอีเมล์ passadu_bp@sesao.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://sites.google.com/sesao.go.th/bangpaeschool๑ หรือwww.gprocurement.go.th ในวันที่ 18 เมษายน 2562

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี