ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์(Packaging)เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 11 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

           จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์(Packaging)เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.industry.go.th/ratchaburiหรือwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337932 ในวันและเวลาราชการ

            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังจังหวัดราชบุรี ผ่านทางอีเมล์ moi_ratchaburi@industry.go.thหรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยจังหวัดราชบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://industry.go.th/ratchaburiและwww.gprocurement.go.th ในวันที่ 17 เมษายน 2562

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี