ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเจ้าของที่ดินสนใจขายที่ดินให้กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร

วันที่ 1 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 311 คน)
 
           นายบันลือศักดิ์ ไกรโชค ปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี แจ้งว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) มีความประสงค์จะรับซื้อที่ดินที่มีหนังสือสำคัญแสดงสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อรองรับโครงการจัดหาที่ดินเพื่อช่วยเหลือผู้ไร้ที่ดินทำกินให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น ส.ป.ก. ราชบุรี จึงขอประกาศเชิญเจ้าของที่ดินที่สนใจขายที่ดินให้ ส.ป.ก. ติต่อแสดงความประสงค์ขายที่ดินซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้ มีหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินให้ เช่น โฉนด น.ส.3 น.ส.3ก ที่ดินที่ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านคา มีความเหมาะสมต่อการประกอบเกษตรกรรม อยู่ในเขตชลประทานหรือมีแหล่งน้ำในแปลงหรือใกล้แหล่งน้ำที่สามารถนำมาใช้เพื่อการเกษตรได้ เป็นพื้นที่แปลงใหญ่หรือหลายแปลงที่มีพื้นที่ติดต่อกัน มีขนาดเพียงพอต่อการประกอบเกษตรกรรมเพื่อการยังชีพมีทางคมนาคมเข้าออกแปลงที่ดินได้สะดวก
        ผู้ประสงค์จะขายที่ดินให้ ส.ป.ก. ให้นำหลักฐานหนังสือสำคัญแสดงสิทธิที่ดินและแผนที่แสดงที่ตั้งที่ดินโดยสังเขปมาแสดงและสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 0-3233-7755 ในวันและเวลาราชการ//นายรชา วาสนาเชิดชู นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี