ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีเชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ

วันที่ 17 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 
            นายชีพ  น้อมเศียร  ขนส่งจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยความสะดวกการขนส่งแห่งชาติ ให้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 คณะอนุกรรมการ ฯ ขอเชิญชวนผู้สนใจยื่นคำขอเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างประเทศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรระหว่างไทย-กัมพูชา ตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ดังนี้
           1.ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขออนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหรือรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประเยื่นคำขอต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขออนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหรือรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารหรือรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของแล้วแต่กรณี
          2.ผู้ยื่นคำขอต้องยอมรับและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบประกาศเชิญชวนนี้
          3.ใบอนุญาตขนส่งทางถนน (Road Transport Permit) ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรระหว่างไทย-กัมพูชา ตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่จะพิจารณาออกให้กับผู้ขอตามประกาศนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 61 ฉบับ
          4.ผู้สนใจสามารถขอรับคำขอได้ที่กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดหรือดาวน์โหลดคำขอได้ที่ www.dlt.go.th และยื่นคำขอตามแบบที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้ที่ 1.ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก โทร. 0 2271 8491 2.ส่วนการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก โทร. 0 2271 8521 3.สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ผู้ขอมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตความรับผิดชอบ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี