ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย –ลาว-เวียดนาม

วันที่ 17 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

นายชีพ  น้อมเศียร ขนส่งจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำแม่โขง ประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นคำขอเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม ในการเริ่มใช้ความตกลงในการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่จุดผ่านแดนมุกดาหาร-สะหวันนะเขต และแดนสะหวัน-ลาวบาว ดังนี้

 1.ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขออนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของหรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ

2.ผู้ยื่นคำขอต้องยอมรับและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆที่กำหนดไว้ในเอกสาร

3.ใบอนุญาตขนส่งทางถนน (Road Transport Permit)ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม ในการเริ่มใช้ความตกลงในการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่จุดผ่านแดนมุกดาหาร-สะหวันนะเขตและแดนสะหวัน-ลาวบาว ที่จะพิจารณาออกให้กับผู้ขอตามประกาศนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 218 ฉบับ   

4.ผู้สนใจสามารถขอรับคำขอได้ที่กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดหรือดาวน์โหลดคำขอได้ที่ www.dlt.go.th และยื่นคำขอตามแบบที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้ที่ (1.) ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก โทร. 0 2271 8491 (2.) สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ผู้ขอมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตความรับผิดชอบ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี