ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอุโบสถ วัดสระบัว ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 17 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

            สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมอุโบสถวัดสระบัว ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 599,500.00 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 26 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 3,000.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562  ถึงวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.finearts.go.th/fad๑หรือwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3232 3226 -7 ในวันและเวลาราชการ

            ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดและขอบเขตของงานโปรดสอบถามมายังสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ผ่านทางอีเมล์ s_finearts@fineart.go.thหรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 22 เมษายน 2562 โดยสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์www.finearts.go.th/fad๑หรือwww.gprocurement.go.th ในวันที่ 22 เมษายน 2562


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี