ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญเที่ยวเขื่อนกระเสียวดูงานศาสตร์พระราชา

วันที่ 18 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

             นายอุดมพร  ผาสุก  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว เปิดเผยว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ได้รับงบประมาณโครงการนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อดำเนินการพัฒนาเขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ศาสตร์พระราชา บัดนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จึงขอประชาสัมพันธ์เที่ยวเขื่อนกระเสียว ดูงานศาสตร์พระราชา โดยการใช้อาคารศาสตร์พระราชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้เป็นหมู่คณะ เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โครงการพระราชดำริ ฯลฯ และหอภาพยนตร์ศาสตร์พระราชา เป็นต้น ทั้งนี้อาคารศาสตร์พระราชาจะสามารถให้บริการได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2562

            ผู้ประสงค์จะใช้อาคารดังกล่าวติดต่อได้ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว โทร.0 3559 5120 ต่อ 13


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี