ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อเข้ารับการสรรหาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

วันที่ 18 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

           นายจิตรกร  วิจิตรถาวร  ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อเข้ารับการสรรหาแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2562 โดยผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

            ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดนนทบุรี ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกพร้อมขอใบสมัครได้ที่ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี และสามารถดูรายละเอียดในการสมัครได้ทางเว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทย ที่ www.raot.co.th สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 034-600231 สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2562 ในวันเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี