ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 18 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

             นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7 (สำนักงาน ป.ป.ท.เขต 7) กำหนดจัดโครงการสร้างระบบเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐและร่วมดำเนินการป้องกันหรือป้องปรามการทุจริตเชิงรุกให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นำร่อง 1 จังหวัด มีการบรรยายเรื่อง แนวทางการเป็นจังหวัดนำร่องในการส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ ,บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. ,แนวทางการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ และการป้องกัน ป้องปรามการทุจริตภาครัฐ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี