ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการเพิ่มเติมในการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ฉบับที่ 1

วันที่ 19 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

              นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากกรมปศุสัตว์ว่า กรมปศุสัตว์ได้มีมาตรการเพิ่มเติมในการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ฉบับที่ 1 จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการ โดยสรุปมาตรการเพิ่มเติมดังนี้ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) โดยระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งมีหน้าที่เตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและขับเคลื่อนแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรค       อหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 เดือน พร้อมทั้งจัดประชุมคณะกรรม War room การเฝ้าระวังโรค ปรับเปลี่ยนคำนิยามสุกรสงสัยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทางอาการ คือ ฟาร์มที่มีการตายแบบเฉียบพลันมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ใน 2 วัน หรือรายย่อย(น้อยว่า 50 ตัว) มีการตายเฉียบพลันตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ใน 1 วัน รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานการเฝ้าระวังทางอาการในสุกรทั้งกรณีไม่พบอาการผิดปกติ (zero report) หรือพบอาการสงสัย สรุปให้กรมปศุสัตว์ทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ dcontrol5@dld.go.th และ dwarroom@clld.go.th ในวันศุกร์เวลา 16.00 น. ของสัปดาห์ กรณีผลทางห้องปฏิบัติการยืนยันเป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ให้ดำเนินการจัดให้มีการบริหารจัดการควบคุมโรคผ่านศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (War room) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการในการควบคุมโรค และกรมปศุสัตว์เป็นฝ่ายสนับสนุนทางวิชา งดเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรในรัศมีอย่างน้อย 5 กิโลเมตร เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อค้นหาโรคเพิ่มเติม และภายหลังจากนั้นให้มีการตรวจสอบการติดเชื้อของสุกรก่อนอนุญาตเคลื่อนย้ายเข้าโรงฆ่าจนกว่าโรคจะสงบ จึงสามารถเคลื่อนย้ายสุกรได้ตามปกติ เฝ้าระวังค้นหาโรคในพื้นที่ในรัศมีอย่างน้อย 5 กิโลเมตร ทำลายเชื้อโรคในจุดเสี่ยง การกำหนดสถานที่สำหรับการฝังซากสุกรที่เป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งต้องเป็นพื้นที่น้ำท่วมไม่ถึง และห่างจากแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือไกลจากชุมชน และใกล้เคียงฟาร์มที่เกิดโรคที่สุด ทั้งนี้ พื้นที่ที่ใช้ฝังสุกรควรมีขนาดโดยเฉลี่ย 0.3 ลูกบาศก์เมตร/ตัว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี