ข่าวประชาสัมพันธ์
(ร่าง) โรดแมป การจัดการพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573

วันที่ 19 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบร่าง      โรดแมป (Roadmap) การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2573 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ เพื่อใช้เป็นกรอบนโยบาย       การบริหารจัดการขยะพลาสติกในภาพรวมของประเทศ โดยมีเป้าหมายดังนี้

         1. ลดและเลิกใช้พลาสติกเป้าหมาย ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตร

               - ในปี 2562 เลิกใช้พลาสติก จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ 1. พลาสติกหุ้ม ฝาขวด 2. พลาสติกผสมสารอ็อกโซ่ 3. ไมโครบีด

* * หมายเหตุ : สารอ็อกโซ่ คือ สารที่มีส่วนผสมของพืชและมีน้ำมันปิโตรเคมี           ในกระบวนการผลิต โดยพลาสติกที่เติมสารอ็อกโซ่ เมื่อนำไปกำจัดโดยวิธีกลบฝังดิน    จะใช้เวลาประมาณ 2 ปี ในการย่อยสลาย เนื่องจากเมื่อพลาสติกดังกล่าวโดนอากาศ จะส่งผลให้เกิดการเร่งการแตกตัวของพลาสติกได้ ไมโครบีด           คือ พลาสติกประเภท  โพลีเอทิลีนขนาดเล็กกว่า 5 มม. (เกือบเท่าเม็ดทราย)           ซึ่งจะผ่านขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียและไหลไปรวมกันในแม่น้ำหรือทะเลได้           เช่น เครื่องสำอาง ยาสีฟัน สบู่เหลว

-              - ในปี 2565 เลิกใช้พลาสติก จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ 1.ถุงพลาสติกหูหิ้วที่มีความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน 2.กล่องโฟมบรรจุอาหาร                  3. หลอดพลาสติก (ยกเว้นการใช้กรณีที่มีความจำเป็นสำหรับเด็ก คนชรา ผู้ป่วย)  4. แก้วพลาสติก (แบบบางใช้ครั้งเดียว)

2. ภายในปี 2570จะนำขยะพลาสติกตามเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ ให้ได้ทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐)

หน่วยงานกลางที่รับผิดชอบ ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพลังงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมประชาสัมพันธ์ หน่วยงานรับผิดชอบในระดับพื้นที่ ได้แก่จังหวัดและ อปท. โดยมีกลไกการขับเคลื่อน ดังนี้

             1. สร้างความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือการดำเนินงาน

             2. รณรงค์ผ่านสื่อออนไลน์

             3. ใช้เครื่องมือและกลไกที่เหมาะสมกับบริบทของไทย เช่น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม / นำกลับมาใช้ประโยชน์

            4. จัดทำฐานข้อมูลพลาสติกของประเทศ

            คาดว่าจะสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกได้ประมาณ 0.78 ล้านตัน/ปี ประหยัดงบฯ ในการกำจัดขยะมูลฝอยได้ประมาณ 3,900 ล้านบาท/ปี และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 1.2 ล้านตัน CO๒ เทียบเท่า


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี