ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรีจัดอบรมครูบัญชีสร้างเครือข่ายขยายการเรียนรู้การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายสู่ต้นทุนอาชีพ

วันที่ 1 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 121 คน)
 
           นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี จัดอบรมอาสาสมัครด้านบัญชี (ครูบัญชี) ตามโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีสู่ต้นอาชีพ โดยมีนางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช หัวหน้าสำนักงานฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแก่ครูบัญชีในอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี รวม 43 คน ณ ห้องประชุมสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 6 จังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีหรือครูบัญชีให้เป็นกลไกการทำงานที่สำคัญของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพราะครูบัญชีเป็นผู้ที่มีความเสียสละ ทุ่มเททั้งแรงใจ แรงกาย มานะอุตสาหะและเป็นผู้มีจิตอาสาในการทำหน้าที่สอนแนะการจัดทำบัญชีให้แก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้นำประโยชน์จากการทำบัญชีมาใช้ตัดสินใจการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันและในการทำเกษตรกรรม ซึ่งส่งผลให้ครอบครัวยืนอยู่ได้อย่างเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนขยายเครือข่ายการเรียนรู้ด้านบัญชีในระดับตำบลและอำเภอได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากบัญชีมาวางแผนในการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ทั้งนี้ได้ฟื้นฟูและพัฒนาชมรมครูบัญชีจังหวัดราชบุรีให้เกิดความเข้มแข็งเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
        หากองค์กรใด หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจต้องการศึกษาความรู้หรือขอคำแนะนำด้านการจัดทำบัญชีพร้อมสมุดบันทึกบัญชี สามารถขอรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-321586 ในวันเวลาราชการ//นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี