ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

วันที่ 22 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 
            นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์การใช้ราชาศัพท์ได้พิจารณายกร่างคำกล่าวถวายพระพรสำหรับใช้ในสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และป้ายถวายพระพรต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานและประชาชนใช้ในห้วงก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และป้ายถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลฯ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
             จังหวัดราชบุรีจึงขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการจัดทำป้ายถวายพระพรชัยมงคลบริเวณ อาคารสำนักงาน ดังนี้
             1.ป้ายถวายพระพรชัยมงคล ในห้วงก่อนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
             2.ป้ายถวายพระพรชัยมงคล ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 แทนป้ายถวายพระพรชัยมงคล ในห้วงก่อนพระราชพิธีฯ
             ทั้งนี้ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ให้เชิญป้ายถวายพระพรชัยมงคลตาม ข้อ 1 ลง แล้วเชิญป้ายถวายพระพรชัยมงคลฯ ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ตามข้อ 2    ไปประดับแทน สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.ratchaburi.go.th ห้วข้อ "ข่าวบริการ” เรื่อง ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี