ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกันสังคมแจงเหตุ รพ.รามาปิดประกาศแจ้งผู้ป่วยสิทธิ 30 บาท/สิทธิประกันสังคม

วันที่ 23 เม.ย. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

              นายอนันต์ชัย  อุทัยพัฒนาชีพ  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานแจงกรณีเว็บไซต์ เผยแพร่ประกาศของโรงพยาบาลรามาธิบดี ระบุตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 เป็นต้นไป จะมีการปรับระบบการจ่ายยาตามสิทธิพื้นฐานของผู้ปวยสิทธิ 30 บาท และผู้ใช้สิทธิประกันสังคม กรณีใช้ยานอกสิทธิพื้นฐานต้องชำระค่ายาเอง และกรณีไม่สามารถชำระค่ายาได้ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อเปลี่ยนยาตามสิทธิ หรือเพื่อส่งสังคมสงเคราะห์พิจารณา จากกรณีดังกล่าวสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วน โดยได้ประสานกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเป็นการปรับระบบการสั่งจ่ายยาให้ผู้ป่วยมาใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อจะได้แยกกลุ่มยาให้แพทย์สั่งใช้ยาได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดีในส่วนของผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ รพ. ตามสิทธิประกันสังคมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยการรักษาพยาบาลหรือการสั่งจ่ายยาต้องอยู่ในการวินิจฉัยของแพทย์ผู้รักษาการสั่งจ่ายยานั้น ต้องเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือหากแพทย์สั่งจ่ายยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์มีความจำเป็นในการรักษาโรคนั้น ๆ ผู้ประกันตนก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี