ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การสอบราคาจ้างพิมพ์แบบเรียน

วันที่ 2 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 59 คน)
 
             ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากท่อ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างพิมพ์แบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน หลักสูตร 2551 ภาคเรียนที่ 2/2554 จำนวน 16 รายการ ดังนี้
            ระดับประถมศึกษา 1.วิชาทักษะการเรียนรู้ จำนวน 10 เล่ม 2.วิชาภาษาไทย จำนวน 10 เล่ม 3.วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 เล่ม 4.วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ จำนวน 10 เล่ม 5.วิชาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 10 เล่ม       
            มัธยมศึกษาตอนต้น 6.วิชาทักษะการเรียนรู้ จำนวน 33 เล่ม 7.วิชาภาษาไทย จำนวน 33 เล่ม 8.วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 33 เล่ม 9.วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ จำนวน 33 เล่ม 10.วิชาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 33 เล่ม 
           มัธยมศึกษาตอนปลาย 11.วิชาทักษะการเรียนรู้ จำนวน 30 เล่ม 12.วิชาภาษาไทย จำนวน 30 เล่ม 13.วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 เล่ม 14.วิชาช่องทางการขยายอาชีพ จำนวน 30 เล่ม 15.เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 30 เล่ม 16.ศิลปศึกษา จำนวน 30 เล่ม ภายในวงเงิน 103,200.- บาท (เงินหนึ่งแสนสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
           กำหนดยื่นซองสอบราคาระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากท่อ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
         ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากท่อ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-281-222 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี