ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือกที่ 4 จังหวัดกาญจนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 3 พ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

           กรมป่าไม้ โดยสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการบำรุงรักษาป่าปีที่ 2-6 ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือก 4 จ.กาญจนบุรี เนื้อที่ 570 ไร่ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือก ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ค่าพิกัดแปลงที่ 1684321N,437762E โดยกำหนดราคาค่าจ้างไร่ละ 911.88 บาท (เก้าร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.forest.go.th/ratchaburi/index.phpและwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3220 1395 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี