ข่าวประชาสัมพันธ์
พาณิชย์จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ

วันที่ 7 พ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

             นายวิฑูร  สุขพูล พาณิชย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน แจ้งว่า ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2562 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยปรับแก้ไขเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับหนังสืออนุญาตการขนย้าย ในกรณีที่เป็นผู้นำเข้าตลอดจนการบันทึกรายละเอียดปริมาณการนำเข้าและปริมาณการขนย้ายลงบนเอกสารหลักฐานดังกล่าว การยกเลิกหนังสืออนุญาต และกำหนดให้หนังสืออนุญาตการขนย้ายที่ต้องนำไปกับยานพาหนะ ต้องแนบเอกสารหลักสารดังกล่าว ซึ่งประกาศดังกล่าวกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ

            ให้ผู้ขออนุญาตขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้มีการนำส่งต้นฉบับหนังสืออนุญาตฯ พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ 7 วรรคสี่ แล้วแต่กรณี ส่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพื้นที่หรือกรมการค้าภายใน ภายใน 48 ชั่วโมงนับตั้งแต่ที่ได้ขนย้ายถึงจุดหมายปลายทาง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับโดยถือวันที่ได้ประทับตราประจำวัน ณ ที่ทำการไปรษณีย์เป็นวันส่ง หากละเลยหรือเกินเวลาที่กำหนดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี