ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง พ.ศ. 2562

วันที่ 7 พ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

          นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมประมงดำเนินโครงการขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงในปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลผู้ทำการประมงทั่วประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการประมงและรองรับการช่วยเหลือตามโครงการของภาครัฐในอนาคต สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ทำการประมงและผู้เกี่ยวข้องทราบ ผู้ประสงค์ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สถานที่ต่าง ๆ ดังนี้   1.สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี 2.สำนักงานประมงอำเภอเมืองราชบุรี 3.สำนักงานประมงอำเภอโพธาราม 4.สำนักงานประมงอำเภอบ้านโป่ง  5.สำนักงานประมงอำเภอบางแพ เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง(จับสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด) 1.บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง 2.ทะเบียนบ้านฉบับจริง หรือสำเนา หรือเอกสารอื่นใดที่สามารถปรากฏรหัสประจำบ้านของผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 3.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 4.หนังสือยินยอมผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีเป็นผู้เยาว์) 5.สำเนาทะเบียนเรือไทยสำหรับทำการประมงและสำเนาใบอนุญาตใช้เรือที่ยังไม่หมดอายุ 6.หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่ หรือกำนัน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสมาคม หรือสภาองค์กรชุมชน หรือสภาเกษตรกร ที่จดแจ้งตามระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าเป็นผู้กระทำการประมงจริง การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงสามารถขึ้นทะเบียนได้โดยไม่มีกำหนดการปิดรับการขึ้นทะเบียนและเป็นไปโดยสมัครใจ มิได้ถูกบังคับโดยกฎหมาย

            ขอเชิญผู้สนใจขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง พ.ศ. 2562 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี โทร. 0 3233 7656


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี