ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562

วันที่ 8 พ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

             ศาสตราจารย์ ดร.สันติ  แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กำหนดจัดงาน นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน คณาจารย์ และผู้ปกครอง รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้รับทราบข้อมูลทางการศึกษา ตลอดจนข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ โดยคาดว่าจะมีสถาบันอุดมศึกษามาร่วมงานจำนวนกว่า 70 แห่ง และมีนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าร่วมงานกว่า 20,000 คน

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน รวมถึงการจัดการศึกษา ทั้งนี้ หากประสงค์เข้าร่วมงานดังกล่าว สามารถทำการจองคูหาออนไลน์ได้ที่ http://web.sut.ac.th/2012/edu2018 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี