ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประเทศตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ฉบับที่ 3 (ระยะที่ 1) (ภาคตะวันตก)

วันที่ 8 พ.ค. 2562 (จำนวนคนอ่าน 0 คน)
 

              นายปิยะรัชย์  ผลัญชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคกลาง เปิดเผยว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้และรวบรวมข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานประเทศตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ฉบับที่ 3 (ระยะที่ 1) (ภาคตะวันตก) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-14.00 น. ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ตลอดจน พัฒนาการ ปัญหา อุปสรรค และข้อท้าทายต่าง ๆ ในการดำเนินงานตามกติกาฯ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี