ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ ของศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่ 24 พ.ค. 2562 )
 

           กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป จำนวน 250,000 กล้า ในอัตรากล้าละ 2.30 บาท(สองบาทสามสิบสตางค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

          ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้จนถึงก่อนวันเสนอราคา และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.forest.go.th/ratchaburi/index.phpและ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3220 1395 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี