ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซม ปรับปรุงถนนและเส้นทางจราจรภายในเขตเทศบาล ถนนคลองแสงอรุณราษฎร์ ช่วงออกริมคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 28 พ.ค. 2562 )
 

เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซม ปรับปรุงถนนและเส้นทางจราจรภายในเขตเทศบาล ถนนคลองแสงอรุณราษฎร์ ช่วงออกริมคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก   จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร ค่าพิกัดเริ่มต้นที่ตั้งโครงการ N13.54630 E100.01145 ค่าพิกัดสิ้นสุดโครงการ N13.54415 E 100.00192 โดยทำการรื้อผิวจราจรลาดยางเดิม บด อัด ลงลูกลังรองพื้นทาง เทคอนกรีตผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00-0.25 เมตร และก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. สูง 0.90 เมตร ยาว 150.00 เมตร ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 932,000.00 บาท (เก้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 1,000.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 21พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sridonpai.go.thหรือ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3224 8174 ในวันและเวลาราชการ

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี