ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประมูลเช่าที่ดินของเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่

วันที่ 30 พ.ค. 2562 )
 

             เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ มีความประสงค์จะประมูลราคาเช่าที่ดิน ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 51 ไร่ 3 งาน 61.9 ตารางวา ผู้มีสิทธิยื่นซองประมูลราคาเช่าที่ดิน จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            กำหนดยื่นซองประมูลราคาในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่(ชั้น 2)และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป และผู้เข้าประมูลจะต้องวางหลักประกันซองเป็นเงินสด จำนวน 5,451 บาท (ห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) ให้แก่คณะกรรมการไว้เป็นหลักประกัน ณ สถานที่ประมูล

          ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลราคาชุดละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง งานพัฒนารายได้ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3224 8174 ต่อ 30 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี