ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานดำเนินการปลูกป่าทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 30 พ.ค. 2562 )
 
           กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานดำเนินการปลูกป่าทั่วไป จำนวน 300 ไร่ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือก ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ในอัตราไร่ละ 2,875.70 บาท (สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด
           ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น.
          ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2562  และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.forest_10@forest.go.thและwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3220 1395 ในวันและเวลาราชการ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี