ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุผ้าห่มสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

วันที่ 6 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 58 คน)
 
          เรือนจำกลางราชบุรี มีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อวัสดุผ้าห่มสำหรับผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ราคาไม่เกินผืนละ 195 บาท วงเงิน 332,670 บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) กำหนดรับใบเสนอราคาและยื่นซองสอบราคาในวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 15.00 น. ณ งานพัสดุฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางราชบุรี กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ งานพัสดุฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางราชบุรี ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาและสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางราชบุรี ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ทางเว็บไซต์เรือนจำกลางราชบุรี www.correct.go.th/copratc หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-735462-3 (ต่อ) 107 ในวันและเวลาราชการ///ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี