ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโป่งการสอบราคาจ้างพิมพ์แบบเรียน

วันที่ 6 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 52 คน)
 
           ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโป่ง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างพิมพ์แบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน หลักสูตร 2551 ในวงเงิน 197,880.00 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
           ระดับประถมศึกษา 1.วิชาทักษะการเรียนรู้ จำนวน 24 เล่ม 2.วิชาภาษาไทย จำนวน 24 เล่ม 3.วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 24 เล่ม 4.วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ จำนวน 24 เล่ม 5.วิชาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 24 เล่ม 
           มัธยมศึกษาตอนต้น 6.วิชาทักษะการเรียนรู้ จำนวน 197 เล่ม 7.วิชาภาษาไทย จำนวน 197 เล่ม 8.วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 197 เล่ม 9.วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ จำนวน 197 เล่ม 10.วิชาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 197 เล่ม
           มัธยมศึกษาตอนปลาย 11.วิชาทักษะการเรียนรู้ จำนวน 300 เล่ม 12.วิชาภาษาไทย จำนวน 300เล่ม 13.วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 300 เล่ม 14.วิชาช่องทางการขยายอาชีพ จำนวน 300 เล่ม 15.เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 300 เล่ม 16.ศิลปศึกษา จำนวน 300 เล่ม
           กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 14 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโป่ง
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านโป่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-201570 ในวันและเวลาราชการ///นางชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี