ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานดำเนินการปลูกป่าทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 4 มิ.ย. 2562 )
 
            สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานดำเนินการปลูกป่าทั่วไป จำนวน 300 ไร่ ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือกที่ 1 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือก ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้างครั้งนี้คิดเป็นอัตราไร่ละ 2,875.70 บาท (สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด
            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น ถึงเวลา 16.30 น.
            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
             ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้จนถึงก่อนวันเสนอราคาและสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.forest_10@forert.go.thหรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3220 1395 ในวันและเวลาราชการ
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี