ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

วันที่ 6 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 49 คน)
 
           จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ภายในวงเงิน 3,800,000.00 บาท (เงินสามล้านแปดแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
           กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ อาคารอำนวยการด้านเก่า ชั้น 2 โรงพยาบาลราชบุรี เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 14.30 น. ณ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด
           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-719-600 ต่อ 1636 ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th///ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี