ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เทศบาลตำบลดอนทราย ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ (ครั้งที่ 2)

วันที่ 6 มิ.ย. 2562 )
 

           เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ของเทศบาลตำบลดอนทราย โดยวิธีขายทอดตลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้

            1.รถกระเช้า จำนวน 1 คัน หมายเลขครุภัณฑ์ 001 53 0001 ราคากลางเป็นเงิน 350,000 บาท

            ผู้ประสงค์จะประมูลราคาซื้อ "พัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ(รถกระเช้า) สามารถติดต่อขอรับเอกสารขายทอดตลาด ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทราย ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3274 4301 ในวันและเวลาราชการ

            กำหนดดูสภาพ "พัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.

            การขายทอดตลาด "พัสดุ ฯ ชำรุด” จะดำเนินการโดยวิธีขายทอดตลาด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนทราย ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยมีรายละเอียดห้วงระยะเวลาดำเนินการดังนี้  เวลา 09.30 – 10.00 น. รับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประมูล ,เวลา 10.00 – 10.30 น. ชี้แจงรายละเอียดการประมูล ,เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป เริ่มการประมูลขายทอดตลาด

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี