ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานดำเนินการปลูกป่าทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 10 มิ.ย. 2562 )
 

          กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานดำเนินการปลูกป่าทั่วไป เนื้อที่ 300 ไร่ ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือกที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือก ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ในอัตราไร่ละ 2,875.70 บาท (สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด
          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น ถึงเวลา 16.30 น.
           ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้จนถึงก่อนวันเสนอราคา
           ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.forest_๑๐@forest.go.thหรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3220 1395 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี