ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
โรงพยาบาลราบุรีประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

วันที่ 6 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
 
          นายคงศักดิ์ สรรพอุดม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี เปิดเผยว่ามีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันสำรับเด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่ จำนวน 2 เรื่อง
         ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1.เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่า 4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัด ราชบุรี ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจัดจ้าง ครั้งนี้
          กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 1 ธันวาคม 54 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 54 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ (ด้านเก่า) โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2554 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-719600 ต่อ 1636 ในวันและเวลาราชการ//นางสาวชุติมา ก่อนกำเนิด นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี