ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

วันที่ 18 มิ.ย. 2562 )
 

                นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้จัดทำโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกำหนดออกให้บริการประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันที่  4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดดอนมะขามเทศ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวโพ จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชนจัดกิจกรรมออกไปให้บริการกับประชาชนในพื้นที่อำเภอทุกแห่งตามยุทธศาสตร์การให้บริการเชิงรุก เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการของรัฐและเอกชนอย่างทั่วถึง และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนที่แท้จริง และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการจังหวัด ภาคเอกชน และประชาชน ภายในงานมีกิจกรรม มอบทุนการศึกษากองทุนเด็กพัฒนาชนบทในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนละ 1,500 บาท จำนวน 7 ทุน ,มอบพันธุ์ปลา ,มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ/ผู้พิการและครอบครัวยากจน จำนวน 250 ชุด


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี