ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ประมูลเช่าห้องสุขาสาธารณะตลาดสดเทศบาล

วันที่ 18 มิ.ย. 2562 )
 

             เทศบาลเมืองบ้านโป่ง มีความประสงค์จะให้เอกชนประมูลเช่าห้องสุขาสาธารณะตลาดสดเทศบาล มีกำหนด 3 ปี เสนออัตราค่าเช่าขั้นต่ำ 1,500 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้

            ผู้ประสงค์จะยื่นซองเสนอราคาสามารถติดต่อได้ที่งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง เทศบาลบ้านโป่ง ในราคาชุดละ 100 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยซองประมูลจะต้องปิดผนึกให้เรียบร้อยเขียนหรือพิมพ์หน้าซองว่า "ซองประมูลเช่าห้องสุขาสาธารณะตลาดสดเทศบาล”

          ผู้ยื่นซองประมูลจะต้องวางเงินสดเป็นหลักประกันซอง จำนวน 2,700 บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประมูลพร้อมกับซองเสนอราคา ในวันและเวลาที่ยื่นซอง

กำหนดการรับซองประมูลในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ถึง 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่ง และคณะกรรมการจะทำการเปิดซองในเวลา 10.30 น.เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง โทร. 0 3221 1114 ต่อ 121 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี