ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562

วันที่ 18 มิ.ย. 2562 )
 

           ศาสตราจารย์สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่อน จะพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเข้ารับโล่เกียรติยศจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1.ประเภทวิชาการ/วิจัย 2.ประเภทบริหาร 3.ประเภทบูรณาการ

            ขอเชิญชวนให้เสนอชื่อศิษย์เก่า ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ได้แก่ 1.องค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ศิษย์เก่าปฏิบัติงานอยู่ 2.สมาคมหรือชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่ละคณะ จังหวัดหรือภูมิภาค 3.ศิษย์เก่าจำนวน 5 คนขึ้นไป เข้าชื่อร่วมกัน ทั้งนี้ ให้ส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่า ได้ที่ กลุ่มงานสารสนเทศและวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 และขอให้ส่งไฟล์ประวัติและผลงานที่เป็นไฟล์ word มาให้เพิ่มเติมที่ อีเมล์ graduate@kku.ac.tg ด้วย โดยสามารถยื่นเอกสารได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-4320-2420


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี