ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรีจัดโครงการฝึกอบรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ.2562

วันที่ 19 มิ.ย. 2562 )
 

            นางรวีวรรณ  เปรมปรี  คลังจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ.2562 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ มีความรู้ ความเข้าใจในกฎกระทรวง กำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานในระบบการขอรับและการจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี