ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 สอบราคาจ้างเหมาวางท่อขายเขตน้ำ

วันที่ 6 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 51 คน)
 
          นายอัมพร เพชรกาญจนาพงศ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เปิดเผยว่า การประปาส่วนภูมิภาคเขต3 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณซอยซังส้มถึงหน้าหมู่บ้านเปี่ยมสุข ม.5 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 688,000.-บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
          ผู้มีสิทธ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1.เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำพัสดุที่สอบราคาจัดจ้างดังกล่าว 2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 3.หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ หรือผู้รับจ้างที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต3 บอกเลิกสัญญา 4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคเขต3 ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจัดจ้าง ครั้งนี้ 5.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่า
          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 10.00น. ถึง 11.00น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ – เวลา –น. เป็นต้นไป
         กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2554 ถึงวนที่ 19 ธันวาคม 2554 ณ งานพัสดุฯกองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต3 ในวันและเวลาปฏิบัติงาน สำหรับวันสุดท้ายยื่นได้ในเวลา 08.30-11.00น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้อง e-Auction การประปาส่วนภูมิภาคเขต3 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2554 เวลา 11.00น.
          ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,210 บาท ภาษี 210 บาท ได้ที่งานการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังวัดราชบุรี 70110 ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ในวันและเวลาปฏิบัติ งานสำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ/ซื้อแบบได้ในเวลา 08.30-15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต3 โทร 032-200779 //นางสาวชุติมา ก่อนกำเนิด นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี