ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองราชบุรีประกาสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน

วันที่ 6 ธ.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 49 คน)
 
          นายเสรี ศรีนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองราชบุรี เปิดเผยว่า ด้วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองราชบุรี มีความประสงค์ดำเนินการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2554 จำนวน 17 รายการ โดยรายการที่ 1-16 ใช้ต้นฉบับของกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน ฉบับปรับปรุง พฤศจิกายน 2554 และรายการที่ 17 ใช้ต้นฉบับของสถาบัน กศน. ภาคเหนือ ตามรายการต่อไปนี้
          ระดับประถมศึกษา 1.วิชาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 56 หน้า จำนวน 45 เล่ม 2.วิชาทักษะการเรียนรู้ จำนวน 143 หน้า จำนวน 45 เล่ม 3.วิชาภาษาไทย จำนวน 105 หน้า จำนวน 45 เล่ม 4.วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 240 หน้า จำนวน 45 เล่ม 5.วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ จำนวน 102 หน้า จำนวน 45 เล่ม
         ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1.วิชาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 78 หน้า จำนวน 100 เล่ม 2.วิชาทักษะการเรียนรู้ จำนวน 207 น้า จำนวน 130 เล่ม 3.วิชาภาษาไทย จำนวน 234 หน้า จำนวน 130 เล่ม 4.วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 386 หน้า จำนวน 130 เล่ม 5.วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ จำนวน 113 หน้า จำนวน 100 เล่ม
         ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1.วิชาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 73 น้า จำนวน 151 เล่ม 2.วิชาทักษะการเรียนรู้ จำนวน 288 หน้า จำนวน 170 เล่ม 3.วิชาภาษาไทย จำนวน 180 หน้า จำนวน 170 เล่ม 4.วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 359 น้า จำนวน 170 เล่ม 5.วิชาช่องทางการขยายอาชีพ จำนวน 109 หน้า จำนวน 150 เล่ม 6.วิชาศิลปศึกษา จำนวน 106 หน้า จำนวน 170 เล่ม 7.วิชาอาเซียนศึกษา จำนวน 101 หน้า จำนวน 464 เล่ม ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1.เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำพัสดุที่สอบราคาจัดจ้างดังกล่าว 2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่า 4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองราชบุรี ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจัดจ้าง ครั้งนี้
          ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และยื่นโดยตรงต่อเจ้าน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองราชบุรี ในวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ระหว่างเวลา 09.00-16.00น. และต้องส่งเอกสารลักฐานต่างๆพร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองราคาด้วย กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 14 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองราชบุรี
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองราชบุรี ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึงวนที่ 11 ธันวาคม 2554 ในเวลาราชการและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 032-314261//นางสาวชุติมา ก่อนกำเนิด นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี