ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
จังหวัดราชบุรีจำหน่ายหุ้นของกระทรวงพาณิชย์ใน บริษัท ราชบุรีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด

วันที่ 25 มิ.ย. 2562 )
 

             คณะกรรมการจำหน่ายหุ้น บริษัท ราชบุรีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด ประจำจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะจำหน่ายหุ้นของกระทรวงพาณิชย์ที่ถืออยู่ใน บริษัท ราชบุรีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด โดยวิธียื่นซองประมูลราคา ตามรายละเอียด ดังนี้ บริษัท ราชบุรีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 4,5,8,10 ถนนประชากิจ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จำนวนหุ้นที่กระทรวงพาณิชย์ถือในบริษัท ราชบุรีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด จำนวน 25,263 หุ้น (สองหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบสามหุ้น) กำหนดราคาจำหน่ายหุ้นขั้นต่ำ หุ้นละ 163.01 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสามบาทหนึ่งสตางค์) จำหน่ายรวมทั้งหมด มูลค่า 4,118,121.63 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสามสตางค์)  ผู้มีสิทธิ์ยื่นซองประมูลราคา เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่ประสงค์จะซื้อหุ้นดังกล่าว

            ผู้ที่ประสงค์จะประมูลราคาขอรับซองและเอกสารการประมูลราคาได้ ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี เลขที่ 45 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0 32338995 ในวันเวลาราชการ

            ผู้ที่ประสงค์จะประมูลราคา ต้องวางมัดจำซองประมูลราคา จำนวน 155,907 บาท/ซอง ด้วยเงินสดหรือแคชเชียร์ เช็คในวันยื่นซองประมูล

            ให้ยื่นซองประมูลราคาซื้อหุ้นได้ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 -12.00 น. และเปิดซองประมูลราคาซื้อหุ้นในวันเดียวกัน เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี

            ในกรณีมีผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดเท่ากัน ให้ผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดที่เท่ากันยื่นซองประมูลราคาแข่งขันกัน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. และเปิดซองประมูลราคาซื้อหุ้นในวันเดียวกัน เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ส่วนเวลาในการดำเนินการให้ถือเวลาตามนาฬิกาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี โดยราคาที่เสนอต้องไม่ต่ำกว่าราคาที่ได้เสนอไว้ก่อนหน้านี้ โดยผู้เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ประมูลได้

            ประกาศผลการประมูล ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี