ข่าวประชาสัมพันธ์
พาณิชย์จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการและระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

วันที่ 27 มิ.ย. 2562 )
 

          นายวิฑูร  สุขพูล พาณิชย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในแจ้งว่าได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาตแบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขออนุญาตผ่านระบบการขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2562 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย 4.0 รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาในการขออนุญาตและออกหนังสืออนุญาตการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ

            ให้บุคคลที่ประสงค์จะขออนุญาตขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศฯผ่านระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการเข้าระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน (www.dit.go.th) โดยเลือกบริการออนไลน์ ระบบขออนุญาตขนย้ายสินค้าควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าระบบขนย้ายอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงที่ https://app-transport.go.th


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี