ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานดำเนินการปลูกป่าทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 27 มิ.ย. 2562 )
 

            กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานดำเนินการปลูกป่าทั่วไป ของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก) ที่ 5 จังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ 300 ไร่ ในพื้นที่ป่าไม้สงวนแห่งป่าหนองรี ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ค่าพิกัดแปลงที่ 1619841 N,555336E ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินในอัตราไร่ละ 2,875.70 (สองพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

             ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
              ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.forest_๑๐@forest.go.th และwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3220 1395 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี