ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีอบรมโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 28 มิ.ย. 2562 )
 

             นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีโดยที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี จัดโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการจัดตั้งตลาดเกษตรหรือจัดมหกรรมสินค้าเกษตรประจำจังหวัด โดยมีกิจกรรมพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร และการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการผลิตและการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร โดยได้กำหนดอบรมเกษตรกรผู้จำหน่ายสินค้าในศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี) ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 มีกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 120 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 60 คน


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี