ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ) ปี 2562 ของกรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 25 ก.ค. 2562 )
 
            จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เห็นชอบแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ) ของ 14 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย 1.ภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา และกระบี่ 2.ภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมอบให้คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการผลไม้ในพื้นที่ ปี 2562 ประกอบด้วย การบริหารจัดการเชิงคุณภาพและปริมาณ ดังนี้ แผนบริหารจัดการเชิงคุณภาพ ระยะก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต เน้นการจัดการและพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต ทุเรียน มังคุด เงาะ ให้มีคุณภาพดี ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต เน้นการประชาสัมพันธ์ รณรงค์เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตในระยะที่เหมาะสมไม่เก็บเกี่ยวผลผลิตอ่อน รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลสดและแปรรูป ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เน้นการติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ ศัตรูพืช รณรงค์ให้คำแนะนำเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลต่อไป และจัดทำแนวทางพัฒนาทุเรียน มังคุด เงาะคุณภาพ ในปีต่อไป 2.แผนบริหารจัดการเชิงปริมาณ ระยะก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต เน้นการสำรวจและจัดทำข้อมูลประมาณการผลผลิต และความต้องการของตลาด ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยการ 1.กระจายผลผลิตทุเรียน มังคุด เงาะ ออกสู่ตลาด ด้วยวิธีบริโภคสดในประเทศ กระจายผลผลิตผ่านผู้ประกอบการ ตลาดภายในจังหวัดและท่องเที่ยวชุมชน ตลาดออนไลน์ 2.การแปรรูป ด้วยวิธีแช่แข็ง อบแห้ง กวน ทำผลไม้กระป๋อง 3.ส่งออกผลสด ทุเรียน มังคุด เงาะ นอกจากนี้มีการเตรียมการบริหารจัดการผลผลิตส่วนเกิน โดยวิธีจัดงานส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในจังหวัดต่าง ๆ และเฝ้าระวังการซื้อขายผลผลิตที่ราคาอาจตกต่ำ ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยการจัดทำแนวทางการพัฒนาคุณภาพผลผลิตในฤดูกาลถัดไป

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี