ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 25 ก.ค. 2562 )
 

             เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,980,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)     ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีเอเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000.00 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sridonpai.go.th หรือ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3224 8174 ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี