ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2562

วันที่ 1 ส.ค. 2562 )
 

                 รองศาสตราจารย์ประยุกต์  ศรีวิไล  ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และผู้ซึ่งได้ประกอบคุณงามความดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ ในวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่น รางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ประเภทรางวัล มี 3 ประเภท 5 รางวัล ได้แก่ 1.ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 1 รางวัล 2.ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย จำนวน 1 รางวัล 3.ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย สาขาบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 1 รางวัล สาขาวิชาชีพ จำนวน 1 รางวัล สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 รางวัล

            ผู้สนใจสมัครและเสนอชื่อผู้เหมาะสมเพื่อเข้ารับรางวัล โดยให้หน่วยงาน บุคคลภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมถึงภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ชุมชน สมาคม บุคคลทั่วไป หรือสมัครด้วยตนเอง สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีผลงานดีเด่น หรือสมัครด้วยตนเองในประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทบุคคล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามคุณสมบัติ โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารประกอบ ส่งได้ที่งานพิธีการและกิจการพิเศษกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรืยง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 หมายเลขโทรศัพท์ 043-754443 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2562

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี