ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีมีคำสั่งระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืดเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 8 ส.ค. 2562 )
 

           นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีมีคำสั่งระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด เขตพื้นที่จังหวัดราชบุรีทั้งจังหวัด ยกเว้นบางพื้นที่ ดังนี้

1.ท้องที่ทุกเขตตำบล อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

2.ท้องที่เขตตำบลบัวงาม ตำบลประสาทสิทธิ์ ตำบลดอนคลัง ตำบลบ้านไร่ ตำบลแพงพวย ตำบลดอนกรวย และตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

3.ท้องที่เขตตำบลบ้านสิงห์ ตำบลดอนทราย ตำบลบ้านฆ้อง ตำบลธรรมเสน ตำบลท่าชุมพล ตำบลคลองตาคต ตำบลโพธาราม และตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

4.ท้องที่เขตตำบลหนองอ้อ ตำบลดอนกระเบื้อง ตำบลนครชุมน์ ตำบลกรับใหญ่ และตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

5.ท้องที่เขตตำบลคุ้งกระถิน ตำบลน้ำพุ ตำบลสามเรือน ตำบลคูบัว และตำบลพิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

6.ท้องที่เขตตำบลปากท่อ ตำบลวังมะนาว ตำบลวันดาว ตำบลป่าไก่ และตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

เนื่องจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดภาวะมลพิษทั้งทางน้ำและมลพิษในดิน เกิดสภาวะขาดความสมดุลตามธรรมชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและก่อให้เกิดผลเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐและของประชาชน

หากมีคำสั่งอื่นใด ขัดแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน ทั้งนี้ ในระหว่างที่มีคำสั่งระงับดังกล่าวข้างต้น และอยู่ระหว่างช่วงของการเพาะเลี้ยงก็ให้ดำเนินการเพาะเลี้ยงในแต่ละช่วงต่อไปได้ และจะต้องจับสัตว์น้ำดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันที่คำสั่งนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยให้ยกเว้นการเลี้ยงสัตว์น้ำในโรงพาะฟักสัตว์น้ำบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของทางราชการ และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยไม่ให้มีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นและต้องจัดให้มีระบบการบำบัดและควบคุมการปล่อยน้ำทิ้ง ตลอดจนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ใกล้เคียงด้วย


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี