FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีประชุมพิจารณาการขอใช้ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี

วันที่ 13 ส.ค. 2562 )
 

จังหวัดราชบุรีประชุมพิจารณาการขอใช้ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี
 
วันที่ 13 ส.ค. 62 ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารตราสินค้าจังหวัดราชบุรี โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอนุญาตให้ใช้ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี แยกเป็นการขอต่ออายุ 1 ราย 1 ผลิตภัณฑ์ และมีผู้ประกอบการรายใหม่ยื่นขออนุญาต 14 ราย 30 ผลิตภัณฑ์ ขณะที่ปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตใช้ตราสินค้าจังหวัดราชบุรีทั้งสิ้น 39 ราย 104 ผลิตภัณฑ์
 
สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ใช้ตราสินค้าจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย การพิจารณาศักยภาพความพร้อมด้านผลิตภัณฑ์และความพร้อมในการผลิต ด้านการตลาดและการเพิ่มมูลค่า ตลอดจนด้านกฎหมายที่ต้องไม่ไปละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีระยะเวลาการใช้ตราสินค้า 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต
 
วรปรัชญ์ ภาพ/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี