FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
ราชบุรีประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562

วันที่ 13 ส.ค. 2562 )
 

ราชบุรีประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562

วันที่ 13 ส.ค. 62 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายสัญญา ถิรเขมกุล หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานเลขานุการคุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2562 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี” รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ และรางวัลของคุรุสภา
โดยจังหวัดราชบุรีมีผู้ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา 2 ราย ได้แก่นางสาวสุนีย์ เที่ยงถาวร ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี” และนางจุไรรัตน์ แป้นโก๋ ครูโรงเรียนเทศบาล 5 ครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ทั้งนี้ทั้ง 2 รายจังหวัดราชบุรีจะเสนอผลงานไปยังสำนักงานเลขานุการคุรุสภาพิจารณารับรางวัลต่อไป
นางสาวโชติการ์ หลาบมาลา ภาพ/ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี