FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
พม.ราชบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 62

วันที่ 15 ส.ค. 2562 )
 

พม.ราชบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 62
 
วันที่ 14 ส.ค. 62 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำพุทธศักราช 2562 ณ โรงแรม เดอะ คาแนล ราชบุรี ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562
 
 
ทั้งนี้ภายในงานได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการสำหรับคนพิการ และการเสวนา เรื่อง "การพัฒนาตนเองและการสร้างคุณค่าของสตรีพิการ” เพื่อให้สตรีพิการ รวมทั้งครอบครัวของสตรีพิการและเด็กพิการ ให้มีความรู้และวิธีป้องกันการเกิดความรุนแรงทั้งร่างกาย และจิตใจ โดยมี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย สตรีพิการ หน่วยงานภาครัฐเอกชนทีเกี่ยวข้อง ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์กรคนพิการ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี รวมทั้งสิ้น 80 คน
 
 
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี